Menu

Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων

Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων


Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής
Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π.

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Αρχ. Μακαρίου 11 (Γραφεία 122-123) - 45221, Ιωάννινα
τηλ/fax: 26510-34200,
e-mail: kenanoias_ioa@yahoo.com
website: www.epsep.gr
 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το «Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων», είναι ένα έργο ενταγμένο, με Κωδικό ΟΠΣ 5054022, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποτελεί μία μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας ατόμων με άνοια. Η έγκριση από άποψη σκοπιμότητας έγινε με βάση την υπ' αριθ. Γ3β/Γ.Π.οικ.3837/16-01-2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Γ3β.Γ.Π.οικ. 30343/18-04-2019 και αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθ. Γ3β.Γ.Π.οικ. 85207/04-12-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Η έγκριση της άδειας ίδρυσης έγινε με βάση την Υ.Α. υπ’ αρίθ. Γ3β/Γ.Π./93587/2018/06-03-2019 του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας.

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει, σε πενθήμερη βάση, από εξειδικευμένη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, υπηρεσίες σε ασθενείς με άνοια, σε φροντιστές, σε επαγγελματίες υγείας και στην κοινότητα, σε πλαίσιο ολιστικής θεραπείας, φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ώστε να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο η αυτονομία των ασθενών με άνοια, καθυστερώντας ή και αποφεύγοντας την μεταφορά τους σε κάποιο ίδρυμα.

Επιπρόσθετα, σκοπός του Κέντρου Ημέρας, είναι η αποφόρτιση των φροντιστών από το συναισθηματικό, οικονομικό και κοινωνικό βάρος της φροντίδας των ασθενών, αλλά και η εκπαίδευσή τους, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και η αγωγή της κοινότητας, όπως και η προώθηση της έρευνας στο πεδίο.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Το Κέντρο Ημέρας απευθύνεται σε ασθενείς με άνοια, στους φροντιστές τους, στους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, στην ευρύτερη κοινότητα της περιοχής ευθύνης του.

- Άμεσα ωφελούμενοι από το Κέντρο Ημέρας είναι άτομα με άνοια, οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας,  οποιασδήποτε ηλικίας και επιπέδου λειτουργικότητας, που να μπορούν να ενταχθούν και να ακολουθήσουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του Κέντρου.

- Έμμεσα ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας είναι οι φροντιστές των ασθενών με άνοια και η τοπική και ευρύτερη κοινότητα της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Ημέρας, μέσα από την κινητοποίηση και αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων (επαγγελματίες, φορείς, ευρύτερο κοινό), μέσω των δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με την άνοια, σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης και φροντίδας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σε άτομα με άνοια και στους φροντιστές τους, που ενδεικτικά, αναφέρονται σε :

  • Προγράμματα ατομικών και ομαδικών μη φαρμακευτικών θεραπειών και παρεμβάσεων:

o    Προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης και αποκατάστασης: Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Ομάδα Επικαιρότητας, ομάδες πρόκλησης ευχάριστων αναμνήσεων, δραστηριότητες με πολυαισθητηριακά ερεθίσματα, κα.

o    Προγράμματα φυσικής άσκησης και φυσιοθεραπείας.

o    Ειδικά θεραπευτικά προγράμματα  Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, κα.

o    Προγράμματα εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες.

o    Θεραπευτικά προγράμματα μέσω της τέχνης.

o    Θεραπευτικές δράσεις και προγράμματα στη φύση.

o    Προγράμματα απασχόλησης.

  • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε ασθενείς με φυσική παρουσία ή και από απόσταση  (π.χ. τηλεφωνικές).
  • Προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής φροντιστών με φυσική παρουσία ή και από απόσταση  (π.χ. με χρήση τηλεφώνου, διαδικτύου, κ.ά.).

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.     Αίτηση: Η αίτηση υποβάλλεται είτε από τον/ην ίδιο/α τον/ην ωφελούμενο/η είτε από τον/την φροντιστή του/ης. Σε περίπτωση που ο/η ωφελούμενος/η τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται από τον/ην συμπαραστάτη/τριά του.

2.     Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

3.     Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

4.     Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ή αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ (ή άλλου παρόχου).

5.     Παραπεμπτικό σημείωμα από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Θεραπευτικό Ίδρυμα (Νοσοκομείο, Κλινική) ή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Υπηρεσίες Υγείας ασφαλιστικών φορέων (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, κα) ή Κοινωνικές Υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή ιδιώτη ιατρό, που να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τον/ην παραπεμπόμενο/η σε επίπεδο πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης της άνοιας, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη  συμμετοχή  του/ης στις δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας και οτιδήποτε άλλο θεωρείται χρήσιμο για την καλύτερη γνώση της κατάστασής του/ης. Σε περίπτωση αυτό-αναφοράς και αν ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει παραπεμπτικό σημείωμα θα ληφθεί μέριμνα για την έγκαιρη εξασφάλισή του.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε ωφελούμενο είναι δυνατή οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 07:00 – 15:00) και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν στους ωφελούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), ώρες 09:00 – 14:00, τόσο από την επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας, κα Κούλα Μαρία – Λαμπρινή, Ψυχολόγο, όσο και από τα άλλα μέλη - στελέχη της Θεραπευτικής Ομάδας του Κέντρου Ημέρας (οδός Αρχ. Μακαρίου, αρ. 11, κτιριακό συγκρότημα ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., ισόγεια γραφεία 122-123, τηλ./fax: 26510-34200), ενώ μπορεί να γίνει και χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kenanoias_ioa@yahoo.com).

 

 Background Color:
 
Background Pattern:
Reset